Kvalitet

KOMPETENS

Bland våra beställare finns industriföretag, fastighetsbolag, kommuner och byggentreprenörer, åt vilka vi projekterar såväl kommersiella byggnader som kontor, skolor och bostäder.

En speciell nisch i vår verksamhet är projektering av transport- och lyftutrustningar för tunga transporter samt uppställning av byggnadskranar. Det kan gälla allt från statorbyten i kärnkraftsverk till stagning av kranar till höga husprojekt.

Förutom traditionella projekteringsuppdrag arbetar vi även med projekterings- och byggledningsuppdrag. Vår strävan är, och har alltid varit, att ha en helhetssyn på projektering och byggandet vilket vi vet i slutänden gagnar såväl våra kunder som oss själva.

Nyckeln till all framgång är engagemang och delaktighet vilka är våra ledord i alla projekt vi jobbar med.

construction-work-carpenter-tools

KVALITÉ

Inom CONTEC ansvarar varje medarbetare för kvaliteten i sitt arbete. Företagsledningen har dock det övergripande ansvaret för kvalitetssäkringssystemet och ansvarar också för utbildning, införande och revision av detsamma.

Ansvar och befogenheter för personal som kan påverka kvaliteten i vår verksamhet är fastställda i särskilda befattningsbeskrivningar.

Målsättningen med CONTEC:s kvalitetssäkringsprogram är att beskriva rutiner, procedurer och aktiviteter så att dessa säkerhetsställer att planering, leverans, utförande, kontroll och dokumentation överensstämmer med kontraktsspecifikationer, standarder, normer och myndighetskrav.

brush-painting-paint-brushes-8133

MILJÖ

CONTEC ser miljöfrågor som en del av kvalitetsbegreppet och vi utgår från att ett aktivt miljöarbete överensstämmer med intentionen hos våra uppdragsgivare.

Vi skall ständigt verka för en ekologiskt hållbar utveckling genom konkreta miljöåtaganden. Ledningen har beslutat styra företagets verksamhet i riktning mot en ökad miljöanpassning och medvetet kretsloppstänkande.

Miljöledningssystemet används och stöds av alla anställda, på alla nivåer, inom CONTEC.

Kunskap

om miljöfrågor

Samarbete

för miljöåtgärder

Ansvar

i vårt dagliga arbete

Hänsyn

till miljöaspekter