Kvalitet och miljö

KVALITET

Inom CONTEC ansvarar varje medarbetare för kvaliteten i sitt arbete. Företagsledningen har dock det övergripande ansvaret för kvalitetssäkringssystemet och ansvarar också för utbildning, införande och revision av detsamma.

Ansvar och befogenheter för personal som kan påverka kvaliteten i vår verksamhet är fastställda i särskilda befattningsbeskrivningar.

Målsättningen med CONTEC:s kvalitetssäkringsprogram är att beskriva rutiner, procedurer och aktiviteter så att dessa säkerhetsställer att planering, leverans, utförande, kontroll och dokumentation överensstämmer med kontraktsspecifikationer, standarder, normer och myndighetskrav.

IMG_5881

MILJÖ

CONTEC ser miljöfrågor som en del av kvalitetsbegreppet och vi utgår från att ett aktivt miljöarbete överensstämmer med intentionen hos våra uppdragsgivare.

Vi skall ständigt verka för en ekologiskt hållbar utveckling genom konkreta miljöåtaganden. Ledningen har beslutat styra företagets verksamhet i riktning mot en ökad miljöanpassning och medvetet kretsloppstänkande.

Miljöledningssystemet används och stöds av alla anställda, på alla nivåer, inom CONTEC.

Kunskap

om miljöfrågor

Samarbete

för miljöåtgärder

Ansvar

i vårt dagliga arbete

Hänsyn

till miljöaspekter